تاریخ آگهی ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
توضیحات:

مقایسه تغییرات حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸

جدول تغییرات حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹

(با حداقل یکسال سابقه کار)

اقلام حقوق سال ۹۸ (بر مبنای تومان) سال ۹۹ (بر مبنای تومان)  درصد تغییر
 حداقل دستمزد ماهانه  ۱.۵۱۶.۸۸۲  ۱.۸۳۵.۴۲۷  ۲۰/۹
حق مسکن ۱۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ صفر
بن خواربار ۱۹۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰ ۱۱۰/۵
حق سنوات ۷۰.۰۰۰ ۱۷۵.۰۰۰ ۱۵۰
حق اولاد ۱۵۱.۶۸۸ ۱۸۳.۵۴۲ ۲۰/۹
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند

(با حداقل یکسال سابقه کار)

۱.۸۷۶.۸۸۲ ۲.۵۱۰.۴۲۷ ۳۳/۸
حداقل حقوق با یک فرزند ۲.۰۲۸.۵۷۰ ۲.۶۹۳.۹۶۹ ۳۲/۸
حداقل حقوق با دو فرزند ۲.۱۸۰.۲۵۸ ۲.۸۷۷.۵۱۱ ۳۲
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

 


در آنلاین استخدام

رایگان عضو شوید و رزومه خود را به اشتراک بگذارید